Jakubov – kríž drevený v chotári

Za obcou pri ceste do Kostolišťa je v železnej ohrádke drevený kríž (nad 4 m) z novšej doby s plechovým korpusom Krista. Nie sú na ňom žiadne nápisy, ktoré by ho identifikovali. Je možné, že kríž na tomto mieste zastupuje starší, ktorý býval umiestnený na ceste, ale ďalej od obce a je zaznamenaný už na mapách od 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie až po 2. svetovú vojnu. V ďalšom období je na mapách zakreslený len kríž bližší ku Jakubovu.

powered by contentmap